doen wat werkt
  • Tobias Giger
  • 17 Dec 2018

Het model van Kolb

Iedereen heeft zijn eigen leerstijl. Een leerstijl is de manier van omgaan met de te leren stof. Er zijn vele modellen om onderscheid te maken tussen verschillende leerstijlen. Het model van Kolb maakt onderscheid tussen vier leerstijlen van het leerproces. Ook heeft Kolb vier fases van het leren ontwikkeld. Deze fases hebben een constante stroming met steeds een daarop volgende fase.

 

Verschillende fases van het leerproces volgens Kolb

Kolb beschrijft de opeenvolgende fases:

  • Ervaringen opdoen; in de beginfase is de persoon alleen nog maar bezig met het bekijken van de leerstof.
  • Over de ervaringen nadenken en tot een oordeel erover komen; waarnemen en overdenken (reflecteren). Wat lees/zie ik nou eigenlijk?
  • Ervaringen uitwisselen en vergelijken met die van anderen, de theorie bekijken en tot kennis en inzicht komen; abstracte begripsvorming: Wat kan ik hier mee?
  • En nieuwe inzichten uitproberen in de praktijk, actief experimenteren; de lerende gaat daadwerkelijk met de materie aan de slag om te ervaren of de informatie al verwerkt is.

Verschillende leerstijlen van Kolb

Kolb maakt onderscheid tussen vier leerstijlen:

  • De doener springt meteen in het diepe om  een uitdagende taak te kunnen voltooien. Door direct ervaring op te doen verwacht hij een probleem snel op te kunnen lossen.
  • De bezinner maakt eerst een plan en neemt daarbij de tijd voor lastige beslissingen. Als een bezinner een ervaring opdoet, denkt hij/zij daarna lang over deze ervaring na.
  • Een denker is echt met zijn hersenen bezig: hij of zij zoekt goed gestructureerde  leermiddelen, legt verbanden met kennis die er al is en gaat intellectuele uitdagingen aan.
  • De beslisser zoekt naar verbanden tussen de leerstof en het werk. De beslisser richt zich meer op praktische zaken. Om een goede beslissing te kunnen nemen,  laat hij graag de leerstof demonstreren.

Consequentie voor loopbaancoaching

Deze theorie stelt dat er een duidelijke stroom is bij het leren van nieuwe dingen. Als men bij de doener begint, gaat hij/zij daarna naar de beschouwer. Men kan niet van de doener naar de beslisser gaan. Bij aanvang van de loopbaancoaching zal de coach definiëren waar de coachee staat in de stroming. Bij welke fase is hij/zij? De coach zal in de begeleiding voortdurend anticiperen op hoe te handelen in de volgende fase.

Kritiek

Volgens Bergsteiner, Avery, en Neumann (2010) is de theorie van Kolb tegenstrijdig en niet duidelijk. De fase waar de coachee in zit is heel flexibel en gaat van fase naar fase. Het is dus geen duidelijke stroom waar de coachee van de ene fase naar de andere fase gaat in een cirkel. Bergsteiner, Avery, en Neumann (2010) zien de leerstijlen van Kolb meer als een leerproces dan als leerstijlen.

Conclusie

Het model van Kolb staat op nummer 6 van de piramide van betrouwbaarheid. De theorie bevat slecht onderbouwde kanten en aspecten. Veel onderzoeken tonen aan dat het geen betrouwbare theorie is, voor dit soort theorieën is de prullenbak ontworpen.Auteur(s)

Dit blog is geschreven door Maarten Freriks, Leontine van Gelderen en Tobias Giger

Bronnen

Bergsteiner, H., Avery, G., & Neumann, R. (2010, 8 maart). Kolb’s experiential learning model: critique from a modelling perspective. Geraadpleegd op 15 oktober 2018, van https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01580370903534355#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8wMTU4MDM3MDkwMzUzNDM1NT9uZWVkQWNjZXNzPXRydWVAQEAw

David A. Kolb. (2018, 6 september). Geraadpleegd op 15 oktober 2018, van https://en.wikipedia.org/wiki/David_A._Kolb

Leerstijlen Kolb. (2018). Geraadpleegd op 15 oktober 2018, van https://www.testcentrumgroei.nl/opleidingen/leerstijlen

Proclaimer

Kennis is steeds in ontwikkeling. Theorieën worden gevormd, onderzocht, bevestigd en soms weer verworpen. Instrumenten en methoden worden ontwikkeld en in de praktijk en wetenschappelijk getoetst. Methoden en instrumenten op basis van ondeugdelijke theorieën, horen sowieso niet thuis in de praktijk van een professional die evidence based wil werken. Via deze serie blogs vatten we samen welke kennis wij op dit moment beschikbaar hebben over de instrumenten waar we mee werken. Een overzicht van de resultaten van ons speurwerk vind je op de gouden, groene en zwarte lijst voor coaching. Maar ook wij maken fouten en missen soms nieuwe informatie. Klopt onze conclusie niet, of zien we bepaalde bronnen over het hoofd, dan horen we dat graag op blog@idplein.nl.

Ga terug naar het overzicht